Nabereschnyje Tschelny

Nabereshnyje Tschelny am 27.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 27.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 27.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 27.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 27.08.1997
Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997
Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997
Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997 Nabereshnyje Tschelny am 28.08.1997